Statut

STATUT FUNDACJI ROZWOJU I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „PRZYJAŹŃ”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, zwana dalej
„Fundacją”, została ustanowiona z woli:
⦁ Renata Maria Dąbrowska-Jagieło, zam. ul. Krańcowa 84/48, 20-356 Lublin;
⦁ Agnieszka Anna Wieczorkiewicz, zam. ul. Pogodna 26/8, 20-337 Lublin;
⦁ Katarzyna Barcikowska, zam. ul. M. Koryznowej 2B/313, 20-137 Lublin;
⦁ Ewelina Natalia Orzechowska, zam. ul. W. Kiwerskiego 3/168, 20-240 Lublin;
⦁ Piotr Stanisław Marzęda, zam. ul. Przyjaźni 14/6, 20-314 Lublin
zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 23 grudnia 2011 r. przez notariusza Krystynę Buchlińską w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy – Repertorium A nr 3746/2011
⦁ Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.1991 Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Fundacja jest apolityczna.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

⦁ Fundacja może przynależeć do krajowych i międzynarodowych federacji, związków stowarzyszeń, a także przystępować do fundacji o podobnych celach działalności.
⦁ Dla realizacji celów statutowych Fundacja może otwierać biura.

§ 5

1. Fundacja może używać nazw skróconych: FRiAS „PRZYJAŹŃ” lub „Fundacja Przyjaźń”.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
4. Fundacja może używać znaku graficznego (logo).
5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. rozwoju.

ROZDZIAŁ II

Cele działalności Fundacji oraz sposoby ich realizacji

§ 7

⦁ Celem podstawowym Fundacji jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, a w szczególności województwa lubelskiego.
⦁ Celem podstawowym Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w regionie głównie działalność społeczna, kulturalna i oświatowa przez animowanie i wspieranie aktywności tych społeczności oraz ich otoczenia, które przyczyniają się do zwiększenia integracji społecznej mieszkańców a także rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego terenów Polski Wschodniej, a w szczególności województwa lubelskiego.

§ 8.

Cele wymienione w § 7 Fundacja może realizować poprzez:
⦁ Działania na rzecz tworzenia i wzmacniania porozumień oraz partnerstw między samorządami terytorialnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi na rzecz rozwoju regionu, głównie poprzez inicjowanie płaszczyzn formalnych i nieformalnych porozumień międzysektorowych;
⦁ Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji lokalnej w regionie przede wszystkim osób należących do grup dyskryminowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, poprzez aktywizację tych osób na gruncie zawodowym, kulturalnym i sportowym;
⦁ Inicjowanie, animowanie i wspieranie innowacyjnych praktyk w polityce społecznej w regionie, głównie środowiskowej pracy socjalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy;
⦁ Organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami oraz organizacjami pozarządowymi w celach zwiększania potencjału środowisk lokalnych w tym organizacja szkoleń zawodowych i integracyjnych, działań promocyjnych oraz informacyjnych;
⦁ Aktywizacja społeczności lokalnych w regionie przez inicjowanie płaszczyzn wspólnego interesu publicznego, umożliwiającego dostęp do zdobyczy społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia świadomości i popularyzacji wiedzy na temat otoczenia społeczności lokalnej, głównie poprzez działania integracyjno – informacyjne, które przyczynią się do integracji osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, środowisk kulturalnych, oświatowych i innych;
⦁ Wszechstronna poprawa, jakości życia mieszkańców regionu, zwłaszcza osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, i innych z terenu działalności Fundacji;
⦁ Wspieranie wielostronnego i stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, a w szczególności województwa lubelskiego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w regionie oraz wspieranie wdrażania innowacji społecznych i gospodarczych służących poprawie życia osób z terenu działania Fundacji;
⦁ Prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju regionalnego na rzecz mieszkańców a w szczególności osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, poprzez działania promocyjne, informacyjne i działalność szkoleniową;
⦁ Działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji grup społecznych głównie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równości płci, dzięki działaniom ukierunkowanym na promocję postaw obywatelskich i równościowych.
⦁ Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, rozwój ich infrastruktury oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez organizowanie i aktywne wspieranie wszelkiego typu inicjatyw z tego zakresu na obszarze działania Fundacji;
⦁ Rozwój kultury fizycznej i sportu, głownie poprzez inicjowanie i organizowanie wszelkiego typu imprez sportowych, stwarzanie warunków do rozwoju możliwości uprawiania sportu kwalifikowanego i tradycyjnego jak również promowania postaw w duchu kultury fizycznej;
⦁ Aktywizację dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie warunków do zrównoważonego rozwoju psycho-społecznego w tym m.in. przez organizację czasu wolnego oraz zajęć dodatkowych mających na celu zapobieganie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;
⦁ Promocja i organizacja w regionie wolontariatu w tym wolontariatu europejskiego i wymian młodzieży oraz wszelkich innych działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy krajowej i międzynarodowej;
⦁ Rozwój turystyki i kultury w tym inicjowanie działań w regionie w tym zakresie, jak również propagowanie oraz rozwój turystycznych i kulturalnych walorów regionu, w tym infrastruktury turystycznej i kulturalnej;
⦁ Propagowanie i popularyzacja postaw związanych z ochroną środowiska, ekologią, ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego, rozwój nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

⦁ Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
⦁ Wspieranie postaw i zachowań przyczyniających się do ochrony i promocji zdrowia;
⦁ Prowadzenie działalności naukowo-technicznej i naukowo-badawczej;

⦁ Promowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej;

⦁ Promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

⦁ Promowanie i wspieranie rozwoju: rynku innowacji, nowych technologii i transferu wiedzy;

⦁ Wspieranie rozwoju rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich;

⦁ Promowanie racjonalnego rozwoju ośrodków miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich w tym funkcji metropolitarnych Lublina;

⦁ Wspieranie systemu oświaty i wychowania oraz rozwoju: nauki, edukacji i kształcenia ustawicznego;

⦁ Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

⦁ Promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych i współpracy transgranicznej;

§ 9.

Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 10.

1. Szczegółowe zadania Fundacji określają roczne i wieloletnie programy działania, które są opracowywane przez Zarząd na wniosek Rady Fundatorów.
2. Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
Organy Fundacji

§ 11.

Organami Fundacji są:
⦁ Rada Fundacji, zwana w dalszej części niniejszego statutu Radą,
⦁ Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego statutu Zarządem.

§ 12.

⦁ Organy Fundacji mają charakter kolegialny.
⦁ Członkowie organów Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
⦁ Organy Fundacji pracują w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy.

§ 13

⦁ Członkom organów Fundacji przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z ich działalnością na rzecz Fundacji.
⦁ Członkowie organów Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Rada Fundacji:

§ 14

1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji o uprawnieniach stanowiących, inicjatywnych i kontrolnych.
2. W skład Rady Fundacji może wchodzić od 3 do 15 osób.
3. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, zaś w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji wybierają Fundatorzy, zaś kolejne zmiany w jej składzie dokonywane są przez Radę Fundacji.
5. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o rozszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne z kraju lub z zagranicy, które wykażą wybitne zasługi dla rozwoju Fundacji lub dokonają znaczącego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji.

§ 15

Członkom Rady Fundacji może przysługiwać dieta za udział w posiedzeniach Rady Fundacji, w miarę posiadania środków finansowych przez Fundację.

§ 16

⦁ Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
⦁ Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
⦁ Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, przesyłając informację wszystkim członkom Rady Fundacji w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie i miejscu spotkania, co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
⦁ Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane:
1) na pisemny wniosek Zarządu,
2) na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
⦁ W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.
⦁ Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

§ 17

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 18

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy liczby ogólnej członków Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Podczas głosowania w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
3. Tajne głosowanie można zarządzić na życzenie, co najmniej 1/3 obecnych na zebraniu członków Rady Fundacji.

§ 19

Rada Fundacji podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia i odwołania poszczególnych członków Rady Fundacji w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

§ 20

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
2. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu, jego członkostwo ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 21

1. Członek Rady Fundacji może z ważnych powodów zrezygnować pisemnie z pełnienia funkcji w Radzie Fundacji.
2. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany z ważnych powodów uchwałą Rady Fundacji.
3. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji,
2) śmierci członka Rady Fundacji,
3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
4) nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Rady Fundacji,
5) braku aktywności w pracach Rady Fundacji przez okres jednego roku, przy czym Fundatorzy określeni w § 1 ust. 1 Statutu nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji,
6) likwidacji Fundacji.
1. W przypadku śmierci Fundatora w jego miejsce wstępuje najstarszy wiekiem spadkobierca, a w przypadku jego rezygnacji dowolny spadkobierca wskazany przez pozostałych uprawnionych spadkobierców.

§ 22

Do kompetencji Rady Fundacji należą w szczególności:
1) Sprawowanie bieżącej kontroli wewnętrznej i nadzoru nad działalnością Zarządu, w tym prawa wglądu do całej dokumentacji Fundacji;
2) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
3) Uchwalanie regulaminu pracy Rady Fundacji;
4) Podejmowanie uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji;
5) Podejmowanie uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;
6) Uchwalanie wysokości diet dla członków Rady Fundacji przysługujących im za udział w posiedzeniach Rady Fundacji;
7) Uchwalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz wysokości diet przysługujących im za udział w posiedzeniach Zarządu;
8) Podejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu;
9) Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
10) Zatrudnianie członków Zarządu i Rady Fundacji na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne,
11) Podejmowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu;
12) Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;
13) Podejmowanie uchwały w sprawie ustanawiania i przyznawania odznak, medali honorowych i innych wyróżnień;
14) Podejmowanie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty pieniężnej, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu Fundacji bez zgody Rady Fundacji;
15) Podejmowanie uchwały w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości;
16) Podejmowanie uchwały w sprawie przynależności Fundacji do krajowych i międzynarodowych federacji, związków stowarzyszeń oraz przystępowania do fundacji;
17) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;

Zarząd:

§ 23

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Fundacji.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnętrz.
3. Zarząd składa oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji.
4. Dla ważności oświadczeń woli składanych przez Fundację wymagane są podpisy łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 24

1. W skład Zarządu może wchodzić: od 3 do 5 osób.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, zaś w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.
3. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy.
4. Kolejne zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonywane są przez Radę Fundacji.
5. Zarząd każdego roku składa Radzie Fundacji do dnia 31 marca sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.

§ 25

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację wszystkim członkom Zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie i miejscu spotkania, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów określonych w § 27 ust. 2 Statutu.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji oraz inni zaproszeni goście.
5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 26

1. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy w Zarządzie, w miarę posiadania środków finansowych przez Fundację.
2. Członkowi Zarządu może przysługiwać dieta za udział w posiedzeniach Zarządu, w miarę posiadania środków finansowych przez Fundację.
3. Zarząd jest pracodawcą w stosunku do pracowników Fundacji w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 27

1. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wybranej liczby Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Podczas głosowania w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a przy jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.
3. Tajne głosowanie można zarządzić na życzenie, co najmniej 1/3 obecnych na zebraniu członków Zarządu.

§ 28

1. Członek Zarządu może z ważnych powodów zrezygnować pisemnie z pełnienia funkcji w Zarządzie, przy czym wakujące stanowisko może zostać uzupełnione przez Radę Fundacji w formie uchwały.
2. Członek Zarządu może być z ważnych powodów w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Fundacji.
3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:

1) Złożenia pisemnej rezygnacji;
2) Śmierci członka Zarządu;
3) Nieuzyskania absolutorium;
4) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
5) Nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Rady Fundacji;
6) Likwidacji Fundacji;

§ 29

Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
1) Wykonywanie uchwał Rady Fundacji;
2) Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
3) Składanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej;
4) Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem § 24 ust. 15 Statutu;
5) Zarządzanie i administrowanie majątkiem Fundacji, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
6) Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji;
7) Opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania;
8) Ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli takowa zostanie przez fundację zarejestrowana);
9) Ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, w tym określanie zakresu ich umocowania;
10) Podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji i innych organów Fundacji;

ROZDZIAŁ IV

Majątek i dochody Fundacji

§ 30

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie: 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte w toku jej działalności, w tym: środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) grantów, dotacji i subwencji,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) odsetek bankowych,
5) dochodów z gospodarowania majątkiem Fundacji,
6) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej przez Fundację.
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, jeżeli w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 31

1. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze zapasowe i celowe.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

ROZDZIAŁ V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 32

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w Statucie oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 2.000 zł (słownie złotych: dwa tysiące).
3. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji oraz rozwój jej działalności gospodarczej.

§ 32

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) może być:
⦁ Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność
usługową,
10 Produkcja artykułów spożywczych,
13 Produkcja wyrobów tekstylnych,
14 Produkcja odzieży,
18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
31 Produkcja mebli,
32 Pozostała produkcja wyrobów,
38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
43 Roboty budowlane specjalistyczne,
45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
50 Transport wodny,
52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
55 Zakwaterowanie,
56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
58 Działalność wydawnicza,
59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
77 Wynajem i dzierżawa,
78 Działalność związana z zatrudnieniem,
79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
85 Edukacja,
87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania,
90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
94 Działalność organizacji członkowskich,
95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

§ 33

⦁ Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione w jej strukturze, pod względem finansowo-księgowym, zakłady gospodarcze.
⦁ Zapis § 39 ust. 1 Statutu, nie ogranicza możliwości prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej poprzez tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do istniejących spółek prawa handlowego, spółdzielni, konsorcjów, korporacji, holdingów, izb gospodarczych, związków pracodawców oraz innych form gospodarczych.
⦁ Decyzję o ustanowieniu i likwidacji zakładu gospodarczego podejmuje Zarząd w formie uchwały.
⦁ Środki finansowe pozostałe po likwidacji zakładu gospodarczego przekazywane są na cele statutowe Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu
§ 34

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu, w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celu podstawowego Fundacji określonego w § 7 Statutu.

ROZDZIAŁ VII

Likwidacja Fundacji
§ 35

⦁ Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
⦁ Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu, w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
⦁ Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji powinna określać:
1) termin i tryb likwidacji,
2) skład komisji likwidacyjnej,
3) cel społeczny, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.
⦁ Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe

§ 36

1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczo-rozliczeniowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd każdego roku składa do 30 czerwca właściwemu Ministrowi sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.


Leave a Reply

Menu