Zespół

Zespół:

Olga Migurska – ekspert ds. pozyskiwania funduszy. Zajmuje się prowadzeniem fanpage fundacji i strony internetowej. Ukończyła kurs konsultanta ds. Funduszy Inwestycyjnych UE (2014-20), a także MKL – Młody Kapitał Ludzki – Zasady funkcjonowania trzeciego sektora, Projekty EFS: opracowanie i realizacja. Studentka politologii na UMCS, koordynator projektu „Lubelski Cyrk Obywatelski” finansowanego przez Fundacje CEMEX i zadania „Masz głos, masz wybór”, wielokrotny wolontariusz w obszarze aktywizacji obywatelskiej m.in. przy projektach „Akademia Aktywności Młodego Obywatela” i „Akademia aktywnym być!”, absolwentka Wolontariatu Kultury, realizowanego przez Warsztaty Kultury. Koordynator projektu „Wspólnymi krokami – międzypokoleniowa edukacja taneczna”, animator lokalny w projekcie „SKO – Senioralny Klub Obywatelski”.

Piotr Marzęda – absolwent Politologii i studiów podyplomowych na kierunku Administracja i Zarządzanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w III sektorze. Od 2007 r. związany z ZS FLOP, od 2009 r. Dyrektor biura FLOP a od 2012 r. Członek Zarządu ZS FLOP obecnie Wiceprezes. Posiada także doświadczenie w pracy przy projektach społecznych. Związany z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA gdzie obecnie pracuje. Współautor i autor projektów społecznych. W 2011 r. Członek komisji oceny ofert na realizację zadań publicznych reprezentujący stronę społeczną w Regionalnym Ośrodku Polityki Spw Lublinie. Uczestnik wielu szkoleń, Prezes Fundacji.Posiada doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Jest autorem jednej z edycji Lubelskiej szkoły SuperBabci i SuperDziadka. Prowadził zajęcia z osobami w wieku 60+ dotyczące aktywności obywatelskiej.

Marta Cimek – Specjalistka ds. monitoringu w projekcie „LAJK – Lubelska Akademia Językowej Komunikacji” realizowanym przez ZS FLOP.

Sylwia Golec –  absolwentka Psychologii na KUL. Wolontariuszka przy projekcie Aktywna Jesień Życia – Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń” jako asystent koordynatora i w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia”. W ramach pracy społecznej obecnie zajmuję się edukacją seniorów z Klubu Seniora Aktywna Jesień Życia. Ponadto odbyła praktykę w firmie Adecco jako Asystent ds. Rekrutacji Zagranicznej, gdzie w sposób aktywny pozyskiwała kandydatów do pracy za pomocą różnorodnych kanałów rekrutacyjnych, dbała o terminową i rzetelną realizację procesów rekrutacyjnych, wypełniała także zadania administracyjno biurowe.

Katarzyna Barcikowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zaczynała pracę w organizacjach pozarządowych od 2000 r. w Stowarzyszeniu Lubelski Ośrodek Samopomocy, od marca 2003 r. zaczęła pracę w Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przy realizacji drugiego projektu realizowanego w stowarzyszeniu finansowanego ze środków Fundacji Aktion Mensch. Następnie pracowała przy realizacji m.in. takich projektów jak: „Samopomoc – drogą do współpracy” fin. z programu RITA; „Razem. ROSzEFS – Lublin”, „Kobieta dzisiaj – kobieta aktywna. Aktywizacja środowisk kobiet na Lubelszczyźnie” fin. ze środków FIO realizacja w partnerstwie z LOS i Fundacji Nowy Staw; „CRL –ROSzEFS” finansowanego ze środków PHARE Phare 2003 ostatnio do 31.01.2012 r. „Kobieta Aktywna w Środowisku Lokalnym”.

Wolontariusze:

Michał Orłowski

Natalia Kyryluk

 


Leave a Reply

Menu