Aktywna Jesień Życia

  • 0

Aktywna Jesień Życia

jjj

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów.

„Aktywna Jesień Życia” zakłada objęcie wsparciem 20 os. w wieku 55 + zamieszkałych na terenie Lublina.

Celem projektu jest:

Integracja i aktywizacja społeczno/kulturowa 20 seniorów w wieku 55+ zamieszkałych na terenie miasta Lublin, do 30 listopada 2015 roku, poprzez cykl warsztatów aktywizujących, organizację festynu, a także usunięcie barier w dostępie do oferty kulturalnej.

Projekt zakłada również:

– Wzmocnienie idei Społeczeństwa Obywatelskiego,
– Zwiększenie wiedzy nt. funkcjonowania i możliwości uczestnictwa w społeczności lokalnej,
– Wzrost wiedzy z zakresu obsługi portalu społecznościowego Facebook,
– Wzrost kompetencji społecznych i obywatelskich,
– Ułatwienie dostępu do oferty instytucji kultury w Mieście Lublin,
– Wzrost wiedzy nt. kultury i historii Lublina,
– Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych,

Działania:

Spotkanie organizacyjne – 2 h,

Organizacja spaceru ” Lubelskie HERstory – Kalina” – 1,5 h,

Organizacja spaceru po Lubelskich Instytucjach Kultury – 5h,

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu obywatelskości, wolontariatu, organizacji pozarządowych – 12h,

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu swobodnego poruszania się po portalu społecznościowym Facebook i wyszukiwania wydarzeń społeczno-kulturalnych – 8h,

Organizacja 2 wycieczek „Zabytki Lublina” – 8h,

Organizacja Międzypokoleniowego Festynu Lokalnego.

Czas trwania projektu:

01.09.2015 – 30.11.2015

Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Lublin.

15787_20061031231306


Menu